Prosjektgjennomføring

Kundene våre er viktigst. Vi tar ansvar for at prosjektet gjennomføres etter deres behov og ønsker.

Vi hjelper både private og offentlige byggherrer med å utvikle prosjekter. Sammen med våre kunder ser vi på ulike muligheter basert på dagens og fremtidens behov. Vi tar hensyn til fleksibilitet, bærekraft og effektivitet når vi vurderer investeringer, leieavtaler og kapital. Vi planlegger og gjennomfører prosjektet i samarbeid med anerkjente aktører og entreprenører.

Våre medarbeidere har lang erfaring og god teknisk kompetanse fra produksjon. Vi er også eksperter på BIM, 360-dokumentasjon og digitale samarbeidsverktøy, noe som gjør at vi kan tilby moderne og effektive løsninger for prosjektene dine. Vi legger stolthet i å levere bedre prosjekt enn sammenlignbare aktører.

Prosjektledelse

Prosjektledere bidrar til å skape en felles visjon for alle som arbeider med prosjektet, slik at de som er involvert i utvikling og gjennomføring jobber mot samme mål. Vi bistår private og offentlige byggherrer med prosjektutvikling og prosjektstyring. I samarbeid med våre oppdragsgivere analyserer vi ulike muligheter sett opp mot behov i nå- og fremtidig situasjon. I samarbeid følger vi prosessen fra idé til en realiserbar plan, innenfor avtalte rammer.

Når prosjektet starter er det prosjektlederens oppgave å:

  • gjennomføre prosjektet innenfor de godkjente rammene.
  • måle og analysere prosjektets faglige, tidsmessige og kostnadsmessige fremdrift.
  • avdekke avvik i forhold til fremdriftsplanen og kvalitetskravene til prosjektet.
  • verksette tiltak og aktiviteter som eliminerer avvik og bringer prosjektet inn på rett spor igjen i forhold til prosjektets mål og krav.
  • legge forholdene til rette slik at prosjektgruppen fungerer hensiktsmessig.

Byggelånskontroll

Vi foretar kontrollbefaringer av byggeplasser for utlånsinstitusjoner og entreprenører for å sikre at tilførte verdier er i samsvar med trekk av byggelån. Da vurderer vi om fremdrift på byggeplass er i henhold til fremdriftsplan og planlagt overtagelse, i tillegg til å kontrollere at retningslinjer i offentlige tillatelser blir fulgt, som IG- og rammetillatelsen.

Videre har vi løpende kontakt med utbygger, og rapporterer jevnlig til utlåninstitusjonen, med vekt på HMS, kvalitet, økonomi og fremdrift. Hensikten med byggelånskontrollen er å minimere risikoen for overforbruk av midler, dårlig utførelse eller andre uønskede hendelser. Dette gir trygghet for både långiveren og låntakeren.

Byggeledelse

Våre byggeledere har stor verdi for hele prosjektteamet og kunden. De er med på å sikre bedre kvalitet på byggearbeidene, og at bygget blir oppført som beskrevet. Ved tilstedeværelse, og tett oppfølging av entreprenørens rutiner og arbeid, vil byggeleder sørge for oppfølging av kvalitet, sikkerhet og fremdrift.

 

Våre byggeledere har stor byggetekniske kunnskap, og er en viktig ressurs fra tidligfasene i prosjektene. De vil sikre gode byggbare løsninger, samt fornuftige og gjennomførbare fremdriftsplaner. 

 

Aase sine byggeledere involveres også i oppfølgingen av økonomi. På bakgrunn av sin erfaring, er de med på å utarbeide kalkyler og behandle endringer. De har god innsikt i hva det koster å utføre alle typer byggearbeid, og bidrar i vurderingen av kostnader og priser fra de utførende.

 

Vårt mål er å levere prosjektene innenfor avtalt fremdrift, kvalitet og økonomiske rammer.

Fremdrift og økonomistyring

Aase har kunnskap og verktøy til å sette opp enkle og avanserte kalkyler i forbindelse med entreprisekostnad. Videre kan vi utarbeide budsjett for byggeprosjektet, det vil si kostnader knyttet til entreprise, rådgivere og offentlige avgifter og utgifter. Vi bistår også byggherre med å føre prosjektregnskap for å ha kontroll på både påløpte kostnader og mulige kommende kostnader, slik at vi ser hvordan disse kan påvirke prognosesluttkost. Når det gjelder avvik og endringer, bistår vi byggherre med å behandle og svare ut disse i rett tid, og i henhold til kontrakt.

Prosjekteringsledelse

I Aase har vi lang erfaring med prosjekteringsledelse. Vi bistår byggherrer og utbyggere slik at utviklings- og byggeprosjekter realiseres på en smidig og kostnadseffektiv måte. Ved å involvere og inkludere relevante aktører tidlig i prosessen, kan vi raskt legge grunnlaget for en effektiv beslutnings- og byggeprosess.

Vår arbeidsmetode er helhetlig og tverrfaglig. Vi tilpasser gode tradisjonelle metoder med moderne teknologi, for å gi våre samarbeidspartnere den beste tjenesten på markedet. Ved å basere metoden vår på Virtual Design and Construction (VDC) og Lean, kan vi utnytte tilgjengelig teknologi som fremmer samhandling og design. Dette sikrer kvalitet, effektivitet og lønnsomhet i prosjektene vi leverer.

SHA

Vi samarbeider med våre oppdragsgivere, leietakere og øvrige som er berørt av aktiviteten på byggeplassen, for å legge best mulig til rette for en forutsigbar og sikker drift. Byggherreforskriften stiller krav, og gir byggherren et overordnet ansvar for at SHA blir forsvarlig ivaretatt på prosjektet. Prosjektleder påtar seg vanligvis ansvar som byggherrens representant i henhold til Byggherreforskriften (SHA-BHR).

I planleggingen, prosjekteringen og utførelsen skal SHA alltid være i fokus, og våre medarbeidere kurses jevnlig innen risikovurdering og kartlegging av usikkerhet.

Koordinator for prosjektering (SHA-KP), setter søkelys på sikkerhet i prosjekteringen, og for forvaltning og drift etter overlevering, mens koordinator i utførelsesfasen (SHA-KU), har ansvar i gjennomføringsfasen.

ta kontakt med oss

No items found.