Bærekraftsrådgivning

Vi brenner for å hjelpe deg med å identifisere hvilke tiltak som vil gi høyest mulig effekt for klima og natur, samtidig som at det gir lavest mulige kostnader.

Vi bistår med alt fra tidligfasevurderinger til kontroll av dokumentasjon på byggeplass – og det meste imellom. Våre bærekraftsrådgivere er utdannet innen energi og miljø, industriell økologi og bærekraftig arkitektur. Derfor har vi til sammen bred faglig kompetanse og erfaringer fra mange ulike typer prosjekter. Dette kombinerer vi med en forståelse av at bærekraft også må være lønnsomt. Det handler om å se helhetsperspektivet.

Vi jobber også med EPD-utvikling, EPD-verifikasjon og bærekraftstrategier for bedrifter.

BREEAM

Vårt team dekker flere BREEAM-spesialiserte tjenester: BREEAM-NOR AP, BREEAM-NOR-revisor og BREEAM In-Use-rådgvining. Vi har erfaring med beste praksis for å oppnå høyere poengsum i BREEAM, og hjelper deg med å utvikle bærekraftige strategier for prosjektet ditt. Når det gjelder BREEAM In-Use, kan vi gi anbefalinger om ambisjonsnivå, hjelp til datainnsamling og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon. Vi kan også veilede deg gjennom sertifiseringsprosessen.

Bærekraftsstrategi

På tide å oppdatere selskapsstrategien til å inkludere bærekraft? I en jungel av bærekraftmål og -tiltak kan det være vanskelig å sortere hva du bør prioritere og hvor du bør begynne. Og hvordan unngår du grønnvasking?

Vi bistår med å identifisere de vesentligste bærekraftmålene og tiltakene for din bedrift. Vi bruker vår lange erfaring som energi- og miljørådgivere til å luke ut omveier og støy ved å foreslå effektive og konkrete tiltak der det betyr mest. En strategi er imidlertid ikke til nytte dersom den støver ned i en skuff. Derfor er selve strategiprosessen, forankringen og ikke minst implementeringsarbeidet det aller viktigste. Vi setter opp et skreddersydd opplegg basert på ditt behov og budsjett. Målet er at vi sammen kommer frem til en gjennomarbeidet og forankret strategisk bærekraftplattform som naturlig inngår i selskapsstrategien.

I tillegg hjelper vi til med å utarbeide tilhørende tiltaksplaner, styringsdokumenter og driftsplaner. Når kravene til bærekrafts-rapportering stadig blir skjerpet, gjelder det å vite hvordan du kan utnytte arbeidet du uansett må gjøre til faktisk å utgjøre en forskjell. Det gir økt troverdighet og attraktivitet. Vinn-vinn!

Forvaltning og utvikling

Sitter du på en portefølje av bygg med varierende alder og tilstand? Vi vurderer potensialet for smarte bærekraftstiltak for enkeltbygg eller for hele porteføljen. Vi identifiserer muligheter for bærekraftig rehabilitering og drift av byggene, samt potensialet for grønn finansiering og økt verdi. Vi bistår bant annet med vurdering av mulighet for å oppgradere til «grønt bygg» i henhold til EUs taksonomien, muligheter for grønn finansiering, kostnadseffektive og bærekraftige tiltak, driftsstrategier og BREEAM-NOR og BREEAM In-Use pre-analyser.

Ombruksrådgivning

Vi gjennomfører ombrukskartlegging for å identifisere potensielle ombruksmuligheter i bygg som skal rives eller rehabiliteres. Våre rådgivere har tverrfaglig kompetanse og gir verdifull veiledning om gjennomførbare ombruksløsninger i byggeprosjekter. Vi rangerer også de ombrukbare materialene utfra kost/nytte, gjennom å vurdere klimaeffekt, praktisk gjennomførbarhet, kostnader og markedspotensial. Dermed kan innsatsen legges inn der den teller mest. Kartleggingen blir dokumentert med rapporter som svarer ut relevante krav i TEK 17, BREEAM-NOR og/eller FutureBuilt.

Kurs

Vi holder ulike kurs innenfor bærekraft og klimatiltak. Vi skreddersyr kursinnhold og varighet utfra ditt behov. Vi holder kurs i blant annet:

  • Klimagasskurs for arkitekter: Hvordan tilrettelegge for lave klimagassutslipp helt fra tidlig fase? Hva er de viktigste bidragsyterne til klimagassutslipp i et byggs livsløp? Hva er klimavennlige løsninger og materialvalg?
  • Bestilling og oppfølging av klimagassberegninger: Hvordan bestille klimagassberegninger slik at de kan brukes som et styringsverktøy til å finne de beste løsningene for utslippskutt i hvert prosjekt? Hvordan sikre at beregningene er sammenliknbare mot nasjonale referansenivåer? Hvordan bruke klimagassberegninger til å måle fremgang i porteføljen?
  • Bruk av klimagassberegninger som et styringsverktøy: Hvordan beregner man klimaeffekten av ombruk?

Klimaredgjørelser

Vi utarbeider klimaredegjørelser ihht. krav fra Plan- og bygningsetaten i Oslo og andre kommuner som har klimakrav til reguleringsplaner. Vi skreddersyr vår leveranse utfra hva som trengs i hvert enkelt prosjekt for å svare ut kommunens krav. Blant annet kan vi bistå med å utarbeide energikonsept, material- og ombrukskonsept, mobilitetsanalyser, samt beregning av klimapåvirkning for prosjektet. Vi veileder deg når du skal velge bærekraftige løsninger og tiltak for å redusere utslippene og oppnå miljømålene i kommunen.

Klimagassberegninger

Våre klimarådgivere gjennomførerklimagassberegninger i alle faser av byggeprosjektet fra klimabudsjett i tidligfase til klimaregnskap for å dokumentere oppnådd effekt. Vi tilpasser beregningene for å tilfredsstille de aktuelle kravene i hvert prosjekt, som for eksempel TEK17, BREEAM-NOR, FutureBuilt eller egendefinerte reduksjonsmål. Vi anbefaler alltid å bruke klimagassberegninger som et styringsverktøy gjennom prosjektet. Dette gjør det mulig å identifisere de beste løsningene for å kutte klimagassutslipp basert på prosjektets forutsetninger, til lavest mulig kostnad.

RIM og MOP

Våre rådgivere har lang erfaring i RIM-rollen og i å etablere miljøprogrammer og miljøoppfølgingsplaner (MOP). Vi lager, følger opp og vedlikeholder MOP, i tillegg til å konkretisere og definere nødvendig rapportering. Vår lange erfaring med BREEAM og miljøledelse gjør at vi vet hva som kreves og bør forventes av oppfølging for et vellykket prosjekt som presterer på miljø og bærekraft.

Materialrådgivning

Vi hjelper deg med å identifisere og velge miljøvennlige og ressurseffektive materialer til dine prosjekter. Vårt erfarne team av materialrådgivere har inngående kunnskap om et bredt spekter av materialer, inkludert bærekraftige alternativer og innovative løsninger. Basert på prosjektets mål gir vi anbefalinger om materialer som reduserer klimagassutslipp, bruker færre ressurser og bidrar til et sunnere innemiljø.

EPD

Vi både utvikler og verifiserer EPD-er ihht. det norske EPD-programmet. I tillegg gjennomfører vi LCA-beregninger for produsenter som ønsker å få et bilde på klimafotavtrykket til sine produkter. Vi gir også råd til hva som kan gjøres for å redusere utslippene.

ta kontakt med oss

No items found.