Borettslag og sameier

I mer enn 30 år har Aase samarbeidet med borettslag og sameier om små og store rehabiliteringstiltak, oppgraderinger og ombygginger. Erfaringene har gitt oss spesialkompetanse innen vedlikeholdsplanlegging og prosjektstyring.‍

Vi vet at vedlikehold og rehabilitering av borettslag ofte er forbundet med uforutsette kostnader. Vi i Aase kan bistå dere gjennom å hele prosessen, fra oppstart med en tilstandsvurdering til anbud og gjennomføring.

Be oss i Aase om å styre ditt rehabiliteringsprosjekt, og du vil få hjelp til å redusere risikoen for uforutsette hendelser i ditt borettslag/sameie.

Står du allerede i en situasjon der dere har utfordringer med fremdrift, økonomi eller kvalitet på arbeidene? Aase kan bistå dere med å komme på rett spor. Vi vil fange opp eventuelle mangler ved tilbudsforespørselen, feil i kontrakter eller manglende fagmessig oppfølging i utførelsesfasen. Med Aase på laget får ditt borettslag/sameie kontroll på økonomien.

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurderingens omfang varierer etter behov og ønsker. Ofte er det byggets ytre skall, som fasade og yttertak kundene våre ønsker å kontrollere. Vi kontrollerer også piper, VVS, EL-kraft, og innvendige fellesarealer.

Etter gjennomført befaring og visuell kontroll av bygget, utarbeider vi enten en rapport, en vedlikeholdsplan eller begge deler. Rapporten beskriver tilstanden til de forskjellige bygningsdelene, og vi anbefaler konkrete tiltak.

Vedlikeholdsplanlegging

Kostnadskalkylen i en vedlikeholdsplan vil gi et godt beslutningsgrunnlag for planlegging av vedlikeholdstiltak. Hver oppføring i vedlikeholdsplanen inkluderer tilstandsvurdering, tilstandsgrad, anbefalte tiltak og kostnadskonsekvens for utbedringer, og deles inn på følgende måte:

  • Akutte tiltak: Gjelder skalder og mangler som må utbedres i henhoid til lover og forskrifter, eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare.
  • Løpende vedlikehold: Enkelt arbeid som sikrer god funksjonalitet og holdbarhet, for eksempel rens av takrenner, og vask av tak og fasade.
  • Periodisk vedlikehold: Nødvendig arbeid for å opprettholde bygningsmaterialenes funksjon, for eksempel overflatebehandling med maling eller impregnering.
  • Utskiftning: Nødvendig vedlikehold for å opprettholde bygningens funksjonsnivå, for eksempel utskifting av fasadekledning eller takmembran.
  • Modernisering: Kan være et behov for å få på plass manglende funksjoner, tilfredsstille formelle krav eller redusere avvik i henhold til dagens byggenorm/offentlige forskrifter, for eksempel etterisolering.

Byggeledelse

Våre byggeledere har stor verdi for hele prosjektteamet og kunden. De er med på å sikre bedre kvalitet på byggearbeidene, og at bygget blir oppført som beskrevet. Ved tilstedeværelse, og tett oppfølging av entreprenørens rutiner og arbeid, vil byggeleder sørge for oppfølging av kvalitet, sikkerhet og fremdrift.

 

Våre byggeledere har stor byggetekniske kunnskap, og er en viktig ressurs fra tidligfasene i prosjektene. De vil sikre gode byggbare løsninger, samt fornuftige og gjennomførbare fremdriftsplaner. 

 

Aase sine byggeledere involveres også i oppfølgingen av økonomi. På bakgrunn av sin erfaring, er de med på å utarbeide kalkyler og behandle endringer. De har god innsikt i hva det koster å utføre alle typer byggearbeid, og bidrar i vurderingen av kostnader og priser fra de utførende.

 

Vårt mål er å levere prosjektene innenfor avtalt fremdrift, kvalitet og økonomiske rammer.

Prosjektledelse

Prosjektledere bidrar til å skape en felles visjon for alle som arbeider med prosjektet, slik at de som er involvert i utvikling og gjennomføring jobber mot samme mål. Vi bistår private og offentlige byggherrer med prosjektutvikling og prosjektstyring. I samarbeid med våre oppdragsgivere analyserer vi ulike muligheter sett opp mot behov i nå- og fremtidig situasjon. I samarbeid følger vi prosessen fra idé til en realiserbar plan, innenfor avtalte rammer.

Når prosjektet starter er det prosjektlederens oppgave å:

  • gjennomføre prosjektet innenfor de godkjente rammene.
  • måle og analysere prosjektets faglige, tidsmessige og kostnadsmessige fremdrift.
  • avdekke avvik i forhold til fremdriftsplanen og kvalitetskravene til prosjektet.
  • verksette tiltak og aktiviteter som eliminerer avvik og bringer prosjektet inn på rett spor igjen i forhold til prosjektets mål og krav.
  • legge forholdene til rette slik at prosjektgruppen fungerer hensiktsmessig.

SHA

Vi samarbeider med våre oppdragsgivere, leietakere og øvrige som er berørt av aktiviteten på byggeplassen, for å legge best mulig til rette for en forutsigbar og sikker drift. Byggherreforskriften stiller krav, og gir byggherren et overordnet ansvar for at SHA blir forsvarlig ivaretatt på prosjektet. Prosjektleder påtar seg vanligvis ansvar som byggherrens representant i henhold til Byggherreforskriften (SHA-BHR).

I planleggingen, prosjekteringen og utførelsen skal SHA alltid være i fokus, og våre medarbeidere kurses jevnlig innen risikovurdering og kartlegging av usikkerhet.

Koordinator for prosjektering (SHA-KP), setter søkelys på sikkerhet i prosjekteringen, og for forvaltning og drift etter overlevering, mens koordinator i utførelsesfasen (SHA-KU), har ansvar i gjennomføringsfasen.

ta kontakt med oss

Helge Svee
Prosjektsjef/avdelingsleder

Relevante Prosjekter

SE ALLE