Næringseiendom

Hos Aase forstår vi viktigheten av å utvikle eiendommer til attraktive næringsbygg som ikke bare møter dagens behov, men også fremtidens utfordringer.

Vi tror på å være tidlig ute. Ved å involvere oss i begynnelsen av prosjektet, forstår vi eiendomsbesitterens ambisjoner og mål. Vi bidrar til å nå målene innen gevinstrealisering, bærekraft, kvalitet og attraktivitet hos leietakere.

Aase styrer prosjekter fra investeringsfase, utvikling, gjennomføring og til overlevering og idriftsettelse. Vår ekspertise sikrer at prosjekter blir håndtert profesjonelt og effektivt, uansett fase.

Byggeledelse

Våre byggeledere har stor verdi for hele prosjektteamet og kunden. De er med på å sikre bedre kvalitet på byggearbeidene, og at bygget blir oppført som beskrevet. Ved tilstedeværelse, og tett oppfølging av entreprenørens rutiner og arbeid, vil byggeleder sørge for oppfølging av kvalitet, sikkerhet og fremdrift.

 

Våre byggeledere har stor byggetekniske kunnskap, og er en viktig ressurs fra tidligfasene i prosjektene. De vil sikre gode byggbare løsninger, samt fornuftige og gjennomførbare fremdriftsplaner. 

 

Aase sine byggeledere involveres også i oppfølgingen av økonomi. På bakgrunn av sin erfaring, er de med på å utarbeide kalkyler og behandle endringer. De har god innsikt i hva det koster å utføre alle typer byggearbeid, og bidrar i vurderingen av kostnader og priser fra de utførende.

 

Vårt mål er å levere prosjektene innenfor avtalt fremdrift, kvalitet og økonomiske rammer.

Bærekraftsstrategi

På tide å oppdatere selskapsstrategien til å inkludere bærekraft? I en jungel av bærekraftmål og -tiltak kan det være vanskelig å sortere hva du bør prioritere og hvor du bør begynne. Og hvordan unngår du grønnvasking?

Vi bistår med å identifisere de vesentligste bærekraftmålene og tiltakene for din bedrift. Vi bruker vår lange erfaring som energi- og miljørådgivere til å luke ut omveier og støy ved å foreslå effektive og konkrete tiltak der det betyr mest. En strategi er imidlertid ikke til nytte dersom den støver ned i en skuff. Derfor er selve strategiprosessen, forankringen og ikke minst implementeringsarbeidet det aller viktigste. Vi setter opp et skreddersydd opplegg basert på ditt behov og budsjett. Målet er at vi sammen kommer frem til en gjennomarbeidet og forankret strategisk bærekraftplattform som naturlig inngår i selskapsstrategien.

I tillegg hjelper vi til med å utarbeide tilhørende tiltaksplaner, styringsdokumenter og driftsplaner. Når kravene til bærekrafts-rapportering stadig blir skjerpet, gjelder det å vite hvordan du kan utnytte arbeidet du uansett må gjøre til faktisk å utgjøre en forskjell. Det gir økt troverdighet og attraktivitet. Vinn-vinn!

Due Diligence

Våre due diligence-tjenester dekker tekniske, utviklingsmessige og markedsrelaterte vurderinger. Vi analyserer byggets tilstand, rehabiliteringspotensial og markedsposisjon for å skape en helhetlig forståelse av prosjektets levedyktighet.

Konseptutvikling

I Aase har vi spesialisert oss på konseptutvikling i forbindelse med rehabilitering av næringsbygg. Vi samarbeider nært med kundene for å skreddersy konsepter som gjenspeiler deres visjon og forretningsmål. Nyskapende løsninger for eksisterende bygg øker byggets verdi og attraktivitet.

Prosjekteringsledelse

I Aase har vi lang erfaring med prosjekteringsledelse. Vi bistår byggherrer og utbyggere slik at utviklings- og byggeprosjekter realiseres på en smidig og kostnadseffektiv måte. Ved å involvere og inkludere relevante aktører tidlig i prosessen, kan vi raskt legge grunnlaget for en effektiv beslutnings- og byggeprosess.

Vår arbeidsmetode er helhetlig og tverrfaglig. Vi tilpasser gode tradisjonelle metoder med moderne teknologi, for å gi våre samarbeidspartnere den beste tjenesten på markedet. Ved å basere metoden vår på Virtual Design and Construction (VDC) og Lean, kan vi utnytte tilgjengelig teknologi som fremmer samhandling og design. Dette sikrer kvalitet, effektivitet og lønnsomhet i prosjektene vi leverer.

Prosjektledelse

Prosjektledere bidrar til å skape en felles visjon for alle som arbeider med prosjektet, slik at de som er involvert i utvikling og gjennomføring jobber mot samme mål. Vi bistår private og offentlige byggherrer med prosjektutvikling og prosjektstyring. I samarbeid med våre oppdragsgivere analyserer vi ulike muligheter sett opp mot behov i nå- og fremtidig situasjon. I samarbeid følger vi prosessen fra idé til en realiserbar plan, innenfor avtalte rammer.

Når prosjektet starter er det prosjektlederens oppgave å:

  • gjennomføre prosjektet innenfor de godkjente rammene.
  • måle og analysere prosjektets faglige, tidsmessige og kostnadsmessige fremdrift.
  • avdekke avvik i forhold til fremdriftsplanen og kvalitetskravene til prosjektet.
  • verksette tiltak og aktiviteter som eliminerer avvik og bringer prosjektet inn på rett spor igjen i forhold til prosjektets mål og krav.
  • legge forholdene til rette slik at prosjektgruppen fungerer hensiktsmessig.

Teknisk eiendomsrådgivning

Vi tilbyr skreddersydde løsninger og ekspertveiledning for eiendomsinvestorer som ønsker å maksimere verdien og ytelsen til sine eiendomsporteføljer. Med dyptgående bransjekunnskap og teknisk ekspertise gir vi deg den innsikten og strategien du trenger for å ta velinformerte beslutninger om dine eiendomsinvesteringer.

ta kontakt med oss

Kristian Reinertsen
Administrerende direktør

Relevante Prosjekter

SE ALLE