Bolig

Aase utvikler eiendommer og boliger, og tilbyr rådgivning i alle faser.

Aase identifiserer og investerer i utviklingsprosjekter. Vi påtar oss totalansvaret for utvikling og realisering av prosjektene, og gjør dette i tett samarbeid med eiendomsbesittere og finansielle samarbeidspartnere.

Vi tilbyr også mulighetsstudier og rådgivning i tidlig fase til store og små eiendomsbesittere. Vi forstår eiendomsbesitterens ambisjoner og bistår med gevinstrealisering, bærekraft, kvalitet eller andre viktige mål for prosjektet.

Har du et spennende prosjekt, eller ønsker du å se på muligheten for å utvikle din eiendom, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Prosjektledelse

Prosjektledere bidrar til å skape en felles visjon for alle som arbeider med prosjektet, slik at de som er involvert i utvikling og gjennomføring jobber mot samme mål. Vi bistår private og offentlige byggherrer med prosjektutvikling og prosjektstyring. I samarbeid med våre oppdragsgivere analyserer vi ulike muligheter sett opp mot behov i nå- og fremtidig situasjon. I samarbeid følger vi prosessen fra idé til en realiserbar plan, innenfor avtalte rammer.

Når prosjektet starter er det prosjektlederens oppgave å:

  • gjennomføre prosjektet innenfor de godkjente rammene.
  • måle og analysere prosjektets faglige, tidsmessige og kostnadsmessige fremdrift.
  • avdekke avvik i forhold til fremdriftsplanen og kvalitetskravene til prosjektet.
  • verksette tiltak og aktiviteter som eliminerer avvik og bringer prosjektet inn på rett spor igjen i forhold til prosjektets mål og krav.
  • legge forholdene til rette slik at prosjektgruppen fungerer hensiktsmessig.

Prosjekteringsledelse

I Aase har vi lang erfaring med prosjekteringsledelse. Vi bistår byggherrer og utbyggere slik at utviklings- og byggeprosjekter realiseres på en smidig og kostnadseffektiv måte. Ved å involvere og inkludere relevante aktører tidlig i prosessen, kan vi raskt legge grunnlaget for en effektiv beslutnings- og byggeprosess.

Vår arbeidsmetode er helhetlig og tverrfaglig. Vi tilpasser gode tradisjonelle metoder med moderne teknologi, for å gi våre samarbeidspartnere den beste tjenesten på markedet. Ved å basere metoden vår på Virtual Design and Construction (VDC) og Lean, kan vi utnytte tilgjengelig teknologi som fremmer samhandling og design. Dette sikrer kvalitet, effektivitet og lønnsomhet i prosjektene vi leverer.

Eiendomsrådgivning

Vi tilbyr analyse og strategisk planlegging for utvikling og rehabilitering av alle typer bygg. Vi legger vekt på markedsforståelse, brukernes behov og teknologisk innovasjon. Målet er å sikre at eiendommen blir utviklet på en måte som tilfredsstiller både funksjonalitet og ønsket avkastning.

Byggeledelse

Våre byggeledere har stor verdi for hele prosjektteamet og kunden. De er med på å sikre bedre kvalitet på byggearbeidene, og at bygget blir oppført som beskrevet. Ved tilstedeværelse, og tett oppfølging av entreprenørens rutiner og arbeid, vil byggeleder sørge for oppfølging av kvalitet, sikkerhet og fremdrift.

 

Våre byggeledere har stor byggetekniske kunnskap, og er en viktig ressurs fra tidligfasene i prosjektene. De vil sikre gode byggbare løsninger, samt fornuftige og gjennomførbare fremdriftsplaner. 

 

Aase sine byggeledere involveres også i oppfølgingen av økonomi. På bakgrunn av sin erfaring, er de med på å utarbeide kalkyler og behandle endringer. De har god innsikt i hva det koster å utføre alle typer byggearbeid, og bidrar i vurderingen av kostnader og priser fra de utførende.

 

Vårt mål er å levere prosjektene innenfor avtalt fremdrift, kvalitet og økonomiske rammer.

Due Diligence

Våre due diligence-tjenester dekker tekniske, utviklingsmessige og markedsrelaterte vurderinger. Vi analyserer byggets tilstand, rehabiliteringspotensial og markedsposisjon for å skape en helhetlig forståelse av prosjektets levedyktighet.

Konseptutvikling

I Aase har vi spesialisert oss på konseptutvikling i forbindelse med rehabilitering av næringsbygg. Vi samarbeider nært med kundene for å skreddersy konsepter som gjenspeiler deres visjon og forretningsmål. Nyskapende løsninger for eksisterende bygg øker byggets verdi og attraktivitet.

SHA

Vi samarbeider med våre oppdragsgivere, leietakere og øvrige som er berørt av aktiviteten på byggeplassen, for å legge best mulig til rette for en forutsigbar og sikker drift. Byggherreforskriften stiller krav, og gir byggherren et overordnet ansvar for at SHA blir forsvarlig ivaretatt på prosjektet. Prosjektleder påtar seg vanligvis ansvar som byggherrens representant i henhold til Byggherreforskriften (SHA-BHR).

I planleggingen, prosjekteringen og utførelsen skal SHA alltid være i fokus, og våre medarbeidere kurses jevnlig innen risikovurdering og kartlegging av usikkerhet.

Koordinator for prosjektering (SHA-KP), setter søkelys på sikkerhet i prosjekteringen, og for forvaltning og drift etter overlevering, mens koordinator i utførelsesfasen (SHA-KU), har ansvar i gjennomføringsfasen.

ta kontakt med oss

Elisabeth Aase
Arbeidende styreleder

Relevante Prosjekter

SE ALLE