Drift og vedlikehold

Gode driftsrutiner og jevnlig vedlikehold av bygg er en investering i fremtiden. Ignorerer du vedlikehold og nødvendige reparasjoner, vil små problemer utvikle seg til store og kostbare prosjekter.

For å ha kontroll på vedlikeholdskostnadene, må du ha gode rutiner, planer og budsjetter. Vedlikeholdsarbeid kan deles inn i akutt, løpende, periodisk og utskiftning. Akutte hendelser kan ikke planlegges, men du kan sette av penger i budsjettet til det. Når det gjelder løpende-, periodisk- og utskiftningstiltak, kan dette planlegges og budsjetteres i en vedlikeholdsplan.

Når du som gårdeier skal starte et vedlikeholdsprosjekt, er du ansvarlig for at alt blir gjort i henhold til lover og forskrifter, som byggherreforskriften. I slike tilfeller kan det være klokt å søke profesjonell hjelp for å sikre at hele prosjektet blir korrekt gjennomført. Som byggherreombud bidrar vi til at prosjekter blant annet blir utført i henhold til HMS og myndighetskrav.

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurderingens omfang varierer etter behov og ønsker. Ofte er det byggets ytre skall, som fasade og yttertak kundene våre ønsker å kontrollere. Vi kontrollerer også piper, VVS, EL-kraft, og innvendige fellesarealer.

Etter gjennomført befaring og visuell kontroll av bygget, utarbeider vi enten en rapport, en vedlikeholdsplan eller begge deler. Rapporten beskriver tilstanden til de forskjellige bygningsdelene, og vi anbefaler konkrete tiltak.

Vedlikeholdsplanlegging

Kostnadskalkylen i en vedlikeholdsplan vil gi et godt beslutningsgrunnlag for planlegging av vedlikeholdstiltak. Hver oppføring i vedlikeholdsplanen inkluderer tilstandsvurdering, tilstandsgrad, anbefalte tiltak og kostnadskonsekvens for utbedringer, og deles inn på følgende måte:

  • Akutte tiltak: Gjelder skalder og mangler som må utbedres i henhoid til lover og forskrifter, eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare.
  • Løpende vedlikehold: Enkelt arbeid som sikrer god funksjonalitet og holdbarhet, for eksempel rens av takrenner, og vask av tak og fasade.
  • Periodisk vedlikehold: Nødvendig arbeid for å opprettholde bygningsmaterialenes funksjon, for eksempel overflatebehandling med maling eller impregnering.
  • Utskiftning: Nødvendig vedlikehold for å opprettholde bygningens funksjonsnivå, for eksempel utskifting av fasadekledning eller takmembran.
  • Modernisering: Kan være et behov for å få på plass manglende funksjoner, tilfredsstille formelle krav eller redusere avvik i henhold til dagens byggenorm/offentlige forskrifter, for eksempel etterisolering.

Gjennomføring av vedlikeholdstiltak

Typiske oppgaver når et vedlikeholdstiltak skal gjennomføres: Kartlegging av omfang, kontrahering av entreprenører og evt. rådgivere, sikre at arbeidene utføres ihht. kontrakt, ivareta offentlige krav ved utførelse av arbeider, knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, oppfølging av arbeidene med tanke på kvalitet, fremdrift og økonomi i byggefasen, gjennomføre overtakelse av arbeidene, sluttoppgjør og følge opp reklamasjoner.

Energirådgivning og støtteordninger

Aase bistår borettslag og sameier med å identifisere muligheter for å redusere energiforbruk, samtidig som vi utarbeider planer for effektive tiltak. Vi bistår også i søknadsprosessen for støtteordninger, med mål om å minimere kostnadene så mye som mulig. Videre tilbyr vi ekspertveiledning innen valg av bærekraftige materialer og løsninger. Våre anbefalinger inkluderer materialer med lavt klimaavtrykk for å sikre et optimalt inneklima, samtidig som de er frie for helse- og miljøskadelige stoffer. Enova har kommet med en nye støtteordninger, og hensikten er å styrke satsingen på energieffektivisering, og bidra til lavere energikostnader. Hvem kan få støtte? Vi har oversikt!

Taksering

Aase har egne takstmenn som utfører skadetaksering. Skadetaksering er en profesjonell vurdering av f.eks. vann- eller brannskader, som har som formål å kartlegge omfanget av skader, identifisere årsak til skadene og estimere kostnadene ved utbedring. Forsikringsselskapene krever en skadetaksering for å kunne beregne kostnader som skal dekkes av en forsikring. I tilfeller der forsikringen ikke dekker en skade, kan det lønne seg å innhente en skadetakst for å beregne skade-/kostnadsomfang, og for å slippe senskader forbundet med den aktuelle skaden.

ta kontakt med oss

No items found.