Offentlig

Aase er engasjert i en rekke offentlige prosjekter i forbindelse med utvikling og oppføring av skoler, sykehjem, omsorgsboliger, barnehager og idrettsparker.

Avhengig av type prosjekt kan vi tilby vår kompetanse, enten gjennom et godt sammensatt team eller gjennom individuelle ressurser. Vi har prosjekt- og byggeledere med solid arbeidserfaring og med ulik byggfaglig og teknisk bakgrunn.

Aase kan vise til flere rammeavtaler og godt samarbeid med offentlige byggherrer som blant annet Bærum kommune, Oslobygg og Drammen Eiendom.

 

Prosjektledelse

Prosjektledere bidrar til å skape en felles visjon for alle som arbeider med prosjektet, slik at de som er involvert i utvikling og gjennomføring jobber mot samme mål. Vi bistår private og offentlige byggherrer med prosjektutvikling og prosjektstyring. I samarbeid med våre oppdragsgivere analyserer vi ulike muligheter sett opp mot behov i nå- og fremtidig situasjon. I samarbeid følger vi prosessen fra idé til en realiserbar plan, innenfor avtalte rammer.

Når prosjektet starter er det prosjektlederens oppgave å:

  • gjennomføre prosjektet innenfor de godkjente rammene.
  • måle og analysere prosjektets faglige, tidsmessige og kostnadsmessige fremdrift.
  • avdekke avvik i forhold til fremdriftsplanen og kvalitetskravene til prosjektet.
  • verksette tiltak og aktiviteter som eliminerer avvik og bringer prosjektet inn på rett spor igjen i forhold til prosjektets mål og krav.
  • legge forholdene til rette slik at prosjektgruppen fungerer hensiktsmessig.

Prosjekteringsledelse

I Aase har vi lang erfaring med prosjekteringsledelse. Vi bistår byggherrer og utbyggere slik at utviklings- og byggeprosjekter realiseres på en smidig og kostnadseffektiv måte. Ved å involvere og inkludere relevante aktører tidlig i prosessen, kan vi raskt legge grunnlaget for en effektiv beslutnings- og byggeprosess.

Vår arbeidsmetode er helhetlig og tverrfaglig. Vi tilpasser gode tradisjonelle metoder med moderne teknologi, for å gi våre samarbeidspartnere den beste tjenesten på markedet. Ved å basere metoden vår på Virtual Design and Construction (VDC) og Lean, kan vi utnytte tilgjengelig teknologi som fremmer samhandling og design. Dette sikrer kvalitet, effektivitet og lønnsomhet i prosjektene vi leverer.

Byggeledelse

Våre byggeledere har stor verdi for hele prosjektteamet og kunden. De er med på å sikre bedre kvalitet på byggearbeidene, og at bygget blir oppført som beskrevet. Ved tilstedeværelse, og tett oppfølging av entreprenørens rutiner og arbeid, vil byggeleder sørge for oppfølging av kvalitet, sikkerhet og fremdrift.

 

Våre byggeledere har stor byggetekniske kunnskap, og er en viktig ressurs fra tidligfasene i prosjektene. De vil sikre gode byggbare løsninger, samt fornuftige og gjennomførbare fremdriftsplaner. 

 

Aase sine byggeledere involveres også i oppfølgingen av økonomi. På bakgrunn av sin erfaring, er de med på å utarbeide kalkyler og behandle endringer. De har god innsikt i hva det koster å utføre alle typer byggearbeid, og bidrar i vurderingen av kostnader og priser fra de utførende.

 

Vårt mål er å levere prosjektene innenfor avtalt fremdrift, kvalitet og økonomiske rammer.

Konseptutvikling

I Aase har vi spesialisert oss på konseptutvikling i forbindelse med rehabilitering av næringsbygg. Vi samarbeider nært med kundene for å skreddersy konsepter som gjenspeiler deres visjon og forretningsmål. Nyskapende løsninger for eksisterende bygg øker byggets verdi og attraktivitet.

Bærekraftsstrategi

På tide å oppdatere selskapsstrategien til å inkludere bærekraft? I en jungel av bærekraftmål og -tiltak kan det være vanskelig å sortere hva du bør prioritere og hvor du bør begynne. Og hvordan unngår du grønnvasking?

Vi bistår med å identifisere de vesentligste bærekraftmålene og tiltakene for din bedrift. Vi bruker vår lange erfaring som energi- og miljørådgivere til å luke ut omveier og støy ved å foreslå effektive og konkrete tiltak der det betyr mest. En strategi er imidlertid ikke til nytte dersom den støver ned i en skuff. Derfor er selve strategiprosessen, forankringen og ikke minst implementeringsarbeidet det aller viktigste. Vi setter opp et skreddersydd opplegg basert på ditt behov og budsjett. Målet er at vi sammen kommer frem til en gjennomarbeidet og forankret strategisk bærekraftplattform som naturlig inngår i selskapsstrategien.

I tillegg hjelper vi til med å utarbeide tilhørende tiltaksplaner, styringsdokumenter og driftsplaner. Når kravene til bærekrafts-rapportering stadig blir skjerpet, gjelder det å vite hvordan du kan utnytte arbeidet du uansett må gjøre til faktisk å utgjøre en forskjell. Det gir økt troverdighet og attraktivitet. Vinn-vinn!

Finansiell rådgivning

Vi tilbyr kommersiell og finansiell rådgivning, inkludert kalkyler og lønnsomhetsvurderinger, for å sikre at rehabiliteringen er økonomisk forsvarlig. Vårt mål er å optimalisere kostnadseffektiviteten, samtidig som vi oppnår høyest mulig standard for byggets funksjonalitet og estetikk.

ta kontakt med oss

Aina S. Johnsen
Prosjektsjef/avdelingsleder

Relevante Prosjekter

SE ALLE