Byggeledelse – det viktige mellomleddet

Mar 27, 2023

DEL

Omfanget av byggefeil er fortsatt stort i norsk byggebransje. Med god byggeledelse kan dette reduseres.  

Suksessen til et byggeprosjekt blir ofte målt ut fra hvordan det leverer på tid, kvalitet og kostnader. Disse tre faktorene har imidlertid en tendens til å gå på bekostning av hverandre.

Selv om det er gjort en innsats for å bedre situasjonen i norsk byggenæring de senere årene, forekommer det fortsatt byggefeil, kostnadsoverskridelser, prosjekter som ikke blir gjennomført på tiden og prosjekter som ikke i stor nok grad tilfredsstiller sluttbrukers behov, ifølge rapporten Samhandling i byggeprosjekter fra Bygg21 (publisert i 2019).

Byggefeil er unødvendig dyrt

SINTEF har tidligere anslått at det årlig blir oppdaget byggefeil i etterkant av byggeprosessen tilsvarende fem prosent av summen som det totalt bygges for. Hvis det anslaget fortsatt gjelder, betyr det at kostnaden for byggefeil begått i 2021 beløp seg til rundt 10 milliarder kroner (basert på at den norske byggebransjen hadde en omsetning på cirka 200 milliarder kroner i 2021).

De utførende, altså entreprenørene, bruker mye ressurser og det er svært kostbart med reklamasjons- og mangelutbedring som følge av byggefeil. Byggherren vil bruke store mengder administrasjon og ressurser for å følge opp når byggefeilene skal utbedres – og risikerer samtidig et lite brukbart bygg og misfornøyde brukere.

– Hvorfor skjer det så mange feil i et byggeprosjekt?

– Det er flere årsaker til det. Men slik vi ser det, er noe av det viktigste at ikke alle de involverte aktørene har rett holdning til kvalitetsarbeid. Dessuten ser vi at det skorter på erfarings- og kompetanseutveksling mellom flere av aktørene – og dermed blir ikke omfanget av byggefeil mindre heller, påpeker Jostein Tungevåg, som er prosjektlederassistent i Aase Prosjekt.

Han mener at mange av byggefeilene kunne vært unngått med bedre planlegging og prosesser for kvalitetssikring i gjennomføring. Det er i tråd med vurderingene fra Bygg21, som påpeker at omfanget av feil kan bli mindre dersom samarbeidet mellom partene blir bedre, både i oppstarten og under gjennomføringen av prosjektene.

Prioritér byggeledelse

Slik Jostein Tungevåg ser det, er byggelederrollen en nøkkelfaktor for å oppnå bedre kvalitet i et byggeprosjekt.

En byggeleder har som hovedoppgave og -ansvar å følge opp et byggeprosjekt på vegne av byggherren i gjennomføringsfasen. De konkrete oppgavene vil kunne variere ut fra entrepriseformen på prosjektet, men helt overordnet skal byggelederen sørge for at byggherren får den kvaliteten som er beskrevet.

– Det kommer stadig nye og skjerpede krav til bærekraft i norsk byggenæring. Det er også et økende krav til dokumentasjon, kvalitetssikring og egenkontroll for utførende. Videre ser vi at potensialet for å implementere ny teknologi og innovasjon i næringen er stort. Dette er faktorer som også er med på å sette premissene for et prosjekt
– og som vil øke byggeleders ansvarsområde og oppgaver, fremhever Jostein Tungevåg.

– Vår antakelse er at når en byggeleder blir involvert – og så tidlig som mulig – så vil bygningselementer bli bedre kvalitetssikret. En byggeleder som blir involvert før gjennomføringsfasen kan utarbeide byggherrens sjekklister, og med det gi et bedre grunnlag for hva entreprenøren skal kvalitetssikre og dokumentere i gjennomføringsfasen. Det vil bidra til at byggelederen er mer i forkant av utførelsen, sier Tungevåg.

Byggeleder i ulike entrepriseformer

En byggeleder vil ha ulike ansvarsoppgaver ut fra entrepriseformen på prosjektet. I byggherrestyrte entrepriser har byggeleder en mer aktiv rolle, og kan for eksempel utarbeide fremdriftsplaner og koordinere entreprenørenes arbeider.

Ved totalentrepriser er det vanlig at totalentreprenøren koordinerer sine underentreprenører og egne utførende. Det viser seg at byggherren i mange tilfeller vil være tjent med å prioritere byggeledelse som følger opp prosjektet i gjennomføringsfasen. Byggelederen utfører de nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen og sørger for at alle aktører følger de avtalte rutiner og regler.

Samspillsentrepriser blir brukt stadig mer. Et av virkemidlene i samspillskontrakter er at aktørene involveres tidlig i prosessen. I likhet med totalentrepriser vil et prosjekt være tjent med tidlig involvering av en byggeleder.

Uansett entrepriseform vil en byggeleder kontrollere og følge opp at eventuelle feil og mangler utbedres. En byggeleder gir byggherrens organisasjon mer nærhet til det som skjer på byggeplassen, og dermed også innsikt i eventuelle hindringer tidlig. En byggherreorganisasjon der det er tett samarbeid mellom prosjekt- og byggelederne vil bidra til effektiv prosjektstyring.

Byggelederrollen fremover

Fremtidens byggeledere vil måtte forholde seg til og følge opp nye krav og føringer som blir implementert i byggenæringen.

For eksempel så har Stortinget vedtatt betydelige innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak – også kjent som innleieforbudet. Disse endringene trer i kraft 1. april 2023, og de vil kunne påvirke fremdrift, rekkefølgeplaner og bemanningsmatriser på prosjektene fremover.

En byggeleder må være forberedt på å følge opp og kontrollere at de utførende overholder de nye innleiereglene i tiden fremover.Det vil også bli aktuelt å følge opp og kvalitetssikre løsninger som er avtalt med utgangspunkt i EU taksonomi. Ombrukbarhet, for eksempel, er ett viktig område i taksonomien – og det innebærer blant annet at demonteringsprosesser må foregå slik at materialer og komponenter bevares og kan brukes om igjen. Det kan bety en mer omstendelig prosess, som da også må kvalitetssikres og følges opp i henhold til avtale.

– Det kommer også en rekke andre krav, blant annet knyttet til klimagassberegninger, lav-emitterende materialer, maksgrenser for vannforbruk for sanitetsinstallasjoner, betydelig redusert energibehov og mer omfattende ROS-analyser. Med flere krav kommer mer krav til dokumentasjon, og man må ha kontroll på hvordan en svare ut miljøkrav og oppfølger miljøkrav i dokumentasjoner. Da kan en byggeleder være god å ha, avrunder Jostein Tungevåg i Aase Prosjekt.

Kilder:

https://bygg21.no/rapporter-og-veiledere/samhandling-i-byggeprosjekter/

https://www.sintef.no/siste-nytt/2013/byggefeil-for-milliarder/

https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/bitstream/handle/11250/2464701/AnetteLium2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Byggeledelse fra Aase Gruppen

Uavhengig av entreprisemodell vil det være av stor nytte for byggherre å engasjere en byggeleder. Byggeleder følger prosjektet tett, og kan bidra til å redusere byggefeil og dermed spare byggherren for unødvendige kostnader i ettertid.

Aase Gruppen tilbyr byggeledere som kan bidra gjennom hele prosjektet, fra forprosjekt/kontraheringsfase via gjennomføringsfase til overtakelse. Tjenestene en byggeleder kan utføre, omfatter blant annet (ikke utfyllende liste):

  • Bistand i forprosjekt og kontraheringsfasen med innspill på prosjekterte løsninger og konkurransegrunnlag
  • Gjennomgang og kontroll av prosjektunderlag og entreprenørens verifikasjonsplan, samt innspill til prosjekterte løsninger, kvalitets- og kontrollplan for gjennomføringsfasen
  • Koordinere og lede byggherremøter, særmøter, avklaringsmøter mfl.
  • Oppfølging av beslutningsplaner
  • Vurdering av krav og endringsmeldinger
  • Byggherrens kvalitets- og fremdriftsoppfølging på byggeplass gjennom hele byggeperioden
  • Fremdriftskontroll og oppfølging av byggeplass
  • Overtakelse og oppfølging og håndtering av mangler og reklamasjoner
  • Kontroll av dokumenter for FDV dokumentasjon

relaterte artikler

No items found.