Etiske retningslinjer

Verdiene er vår rettesnor i kontakt med våre kunder, i samarbeidet med hverandre og for vår måloppnåelse.

Kontakt oss

Etiske retningslinjer

Aases verdier; samspill, entusiasme og mot beskriver kjernen i vår bedriftskultur. Verdiene er vår rettesnor i kontakt med våre kunder, i samarbeidet med hverandre og for vår måloppnåelse. Våre etiske retningslinjer bygger opp under våre verdier. Retningslinjene gjelder for alle ansatte, alle med styreverv samt innleide konsulenter som opptrer på vegne av Aase.

Generelt
Vår visjon om det perfekte samspill krever at vi tar ansvar for de områder som vi rår over. Det gjelder ansatte, kunder, leverandører og i samfunnet for øvrig.

Aase skal være dyktige, profesjonelle og ha høy etisk standard i alle prosesser. Dette berører både forretningsdriften og de ansattes handlemåter. Våre ansatte skal opptre redelig og saklig og avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til Aase.

Retningslinjene gir ikke kunder eller annen tredjepart juridiske rettigheter.

Retningslinjene kan ikke dekke alle forhold, og den enkelte må til enhver tid vurdere egen atferd i forhold til retningslinjene og hva som er en etisk handlemåte. I tvilstilfeller skal man avstå fra handlingen eller rådføre seg med nærmeste overordnede.

Ansatte
Alle ansatte skal gis anledning til å sette seg inn i regelverk som er relevant for den enkeltes arbeid. Det er den ansattes ansvar å følge aktuelt regelverk.

Alle har taushetsplikt om forhold man får kjennskap til gjennom arbeidsutførelsen for Aase. Dette gjelder forhold knyttet til medarbeidere, kunder og driften generelt.

Ingen må bevisst søke etter opplysninger om andre ansatte eller kunder via interne it-systemer, så fremt det ikke er relevant for den enkeltes arbeidsutførelse. It-systemer må ikke i urimelig grad benyttes til private formal, og de må ikke benyttes til formål som kan virke støtende.

Vi tilbyr like muligheter uavhengig av rase, kjønn, nasjonalitet, hudfarge, religion, etnisk tilhørighet eller andre særpreg.

Vi aksepterer ikke diskriminering, seksuell trakassering eller mobbing. Den som føler seg mobbet eller diskriminert skal tas på alvor.

Forretningsetikk
Aase ønsker å drive på en ansvarlig måte som gir mest verdi for våre kunder, og som inspirerer bransjen til utvikling og samspill.

Vi er årvåkne for kritikkverdige forhold også utenfor vårt ansvarsområde. Vi søker å varsle om vi avdekker eller mistenker kriminelle forhold, eller forhold som kan påvirke våre kunder negativt.

Aase tolererer ikke korrupsjon, og arbeider for å sikre at dette ikke forekommer i vår forretningsdrift.

Miljø
Aase skal bidra til redusert miljøpåvirkning gjennom bærekraftig miljøledelse på vårt kontor og i våre prosjekter. Vi forplikter oss til å ta dette ansvaret for de områder som vi rår over. Vi ønsker å lede gjennom eksempel ved å yte bedre enn minimumskravet for lover, forskrifter og standarder knyttet til miljø

Aase skal være godkjent som miljøfyrtårnbedrift og alle plikter å bidra til å oppfylle dette kravet.

Ansvar
Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for at egen og ansattes atferd er i tråd med de etiske retningslinjene.

Sanksjoner ved brudd på retningslinjene skal vurderes ut fra alvorlighetsgraden i hvert enkelt tilfelle.