Utredning tidligfase

For oss handler eiendom om å se muligheter og skape varige verdier for våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. Vi deler vår kunnskap og erfaring for å synliggjøre potensialet og sikre kunden et godt beslutningsunderlag for økt kvalitet og maksimal avkastning på sin investering.

Kontakt oss

Det strategiske arbeidet i tidlig fase danner grunnlaget for verdiskapingen senere i prosessen. Våre mulighetsstudier er tilpasset kundens behov og målsetting – fra enkle kapasitetsvurderinger og kostnadsoverslag til komplette mulighetsstudier med planutredning, markeds- og investeringsanalyser, valg av konsept og forslag til alternativ utnyttelse og strategi for gjennomføring. Gjennom våre samarbeidspartnere foretar vi også juridiske analyser med selskapsgjennomgang (Due Diligence) og foreslår en optimal selskapsstruktur som ivaretar alle skattemessige hensyn mv.

En mulighetsstudie kan ta utgangspunkt i en forretningsidé eller et investeringstiltak, eller et ønske om en generell vurdering av dagens situasjon og hvilke muligheter som ligger i den aktuelle eiendommen.

I Aase benytter vi våre erfaringstall sammen med etablerte kalkyleverktøy og innsikt og erfaring fra over 30 år med prosjektutvikling og ledelse i små og store prosjekter. Vår tverrfaglige kompetanse innen byggeteknikk, arkitektur, jus og økonomi sikrer en grundig gjennomgang av eiendommens verdipotensial. Det handler ikke bare om å vite hva man har i dag, men å se hvor markedet og trendene beveger seg. Høy kunnskap om markedet og de politiske prosessene er med på å sikre raskere måloppnåelse og høyere verdiskaping gjennom strategisk rådgivning i tidlig fase.