Rådgivning byggeprosjekt

Aase ønsker å begeistre til valg som gir merverdi både for kunder, miljøet og samfunnet for øvrig. Vi er kundens strategiske rådgiver og tilbyr teknisk bistand i forbindelse med kjøp og salg av eiendom og gjennomføring av prosjekter.

Kontakt oss

BREEAM-NOR og BREEAM In-Use

Som eksperter innen BREEAM-sertifisering tilbyr vi spesialiserte tjenester for BREEAM In-Use og BREEAM-NOR. Vårt dedikerte team av rådgivere veileder deg gjennom hele sertifiseringsprosessen slik at din bygning oppnår ønsket BREEAM-sertifisering og oppfyller de høyeste standardene for miljøytelse. 

Vårt team dekker hele spekteret av BREEAM-spesialiserte tjenester: BREEAM-NOR AP, BREEAM-NOR revisor og BREEAM In-Use Revisor. Vi har derfor erfaring med beste praksis for å oppnå høyere poengsum i BREEAM og hjelper deg med å utvikle bærekraftige strategier for prosjektet ditt. I tillegg til BREEAM In-Use revisor tilbyr vi dessuten BREEAM In-Use rådgiving. Dette omfatter anbefalinger om ambisjonsnivå, hjelp til datainnsamling og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon, og veiledning gjennom sertifiseringsprosessen.  

 

Klimaredgjørelser

Aase Teknikk utarbeider klimaredegjørelser iht. krav fra Plan- og bygningsetaten i Oslo og andre kommuner med klimakrav til reguleringsplaner.  Vi skreddersyr vår leveranse utfra hva som trengs i hvert enkelt prosjekt for å svare ut kommunens krav. Blant annet kan vi bistå med innsamling av nødvendig informasjon, utarbeiding av energikonsept, material- og ombrukskonsept, mobilitetsanalyser, og beregning av klimapåvirkning for prosjektet. I tillegg utarbeider vi et notat som samlet svarer ut alle nødvendige redegjørelser. Vi veileder deg også i valg av bærekraftige løsninger og tiltak for å redusere utslippene og oppnå miljømålene i kommunen. 

Målet vårt er å sikre at byggeprosjektet ikke bare er i samsvar med regelverket, men også bidrar til en bærekraftig utvikling og reduserte klimagassutslipp.

Bærekraftstrategi på selskapsnivå

På tide å oppdatere selskapsstrategien til å inkludere bærekraft? I en jungel av bærekraftsmål og -tiltak kan det være vanskelig å sortere hva som bør prioriteres og hvor man bør begynne. Og hvordan unngår man grønnvasking? Vi bistår med å identifisere de vesentligste bærekraftsmålene og tiltakene for din bedrift. Vi bruker vår lange erfaring som energi- og miljørådgivere til å luke ut omveier og støy ved å foreslå effektive og konkrete tiltak der det betyr mest.  

En strategi er imidlertid ikke til noen nytte dersom den kun støver ned i en skuff. Derfor er selve strategiprosessen, forankringen og ikke minst implementeringsarbeidet det aller viktigste. Vi setter derfor opp et skreddersydd opplegg basert på ditt behov og budsjett. Målet er at vi sammen med kommer frem til en gjennomarbeidet og forankret strategisk bærekraftsplattform som inngår som en naturlig del av selskapsstrategien.  

I tillegg hjelper vi til med å utarbeide tilhørende tiltaksplaner, styringsdokumenter​ og driftsplaner. Når kravene til bærekrafts-rapportering stadig øker, gjelder det å vite hvordan man kan utnytte arbeidet som uansett må gjøres til å faktisk utgjøre en forskjell. Det gir økt troverdighet og attraktivitet. Vinn vinn! 

Bærekraftig forvaltning og utvikling av eiendom

Sitter du på en portefølje av bygg med varierende alder og tilstand? Vi vurderer potensialet for smarte bærekraftstiltak for et enkelt bygg eller hele porteføljen.​ Vi identifiserer muligheter for bærekraftig rehabilitering og drift av byggene, samt potensialet for grønn finansiering og økt verdi.​ 

Vi bistår bl.a. med vurdering av:​ 

 • Mulighet for oppgradering til «grønt bygg» iht. EUs taksonomi ​ 
 • Muligheter for grønn finansiering​ 
 • Kostnadseffektive og bærekraftige tiltak 
 • Driftsstrategier 
 • BREEAM-NOR og BREEAM In-Use pre-analyser​ 

Klimagassberegninger og materialrådgiving fra planfase til ferdigstillelse

Våre klimarådgivere gjennomfører klimagassberegninger i alle faser av byggeprosjektet fra klimabudsjett i tidlig fase til klimaregnskap for å dokumentere oppnådd effekt. Beregningene tilpasses for å tilfredsstille de aktuelle kravene i hvert prosjekt, som for eksempel TEK17, BREEAM-NOR, FutureBuilt eller egendefinerte reduksjonsmål.  

Kvaliteten på en klimagassberegning er helt avhengig av dataen som er lagt inn og metodikken som er brukt. Beregnede resultater gir dessuten ingen verdi i seg selv. Derfor anbefaler vi alltid å bruke klimagassberegninger som et styringsverktøy gjennom prosjektet. Dette sørger for at man identifisere de beste løsningene for å kutte klimagassutslipp basert på prosjektets forutsetninger, til lavest mulig kostnad. Noe mer tid til tidlig klimagassrådgiving vil fort spares inn ved at man unngår unødvendig dyre «siste liten»-løsninger.  

Det er spesielt i tidlig fase man har mulighet til å kutte store utslippsposter ved å gjøre riktige grep. Ved å stille de riktige spørsmålene tidlig nok, kan man kutte store utslipp på tilsynelatende «usynlige ting», bare ved å gjøre bevisste valg. Rådgiverne hos oss har tung kompetanse på LCA, klimagassberegninger og klimatiltak. Vi har vært med på flere utredninger, veiledere og metodebeskrivelser for klimagassberegninger i bygge- og anleggsprosjekter. Blant annet har vi bidratt med å utvikle anbefalt metodikk for klimagassberegninger i byggeprosjekter i DFØs kriterieveiviser, deriblant de nye nasjonale som nå også brukes i BREEAM-NOR v.6.  

Ombruksrådgiving og ombrukskartlegging

Vi gjennomfører ombrukskartlegging for å identifisere potensielle ombruksmuligheter i bygg som skal rives eller rehabiliteres. Våre rådgivere har tverrfaglig kunnskap og gir verdifull veiledning om gjennomførbare ombruksløsninger i byggeprosjekter. Vi hjelper deg med å identifisere ombruksvennlige materialer og komponenter, og rangerer disse utfra kost/nytte der vi vurderer klimaeffekt, praktisk gjennomførbarhet, kostnader og markedspotensiale. Dermed kan innsatsen legges inn der det teller mest. Kartleggingen dokumenteres med rapporter som svarer ut relevante kravene i TEK 17, BREEAM-NOR og/eller Futurebuilt.   

Vårt erfarne team er oppdatert på de nyeste trendene og innovasjonene innen ombruk, og vi tilbyr skreddersydde tjenester som passer til dine spesifikke behov og mål.  

Kurs 

Vi holder ulike kurs innenfor bærekraft og klimatiltak. Vi skreddersyr kursinnhold og varighet utfra ditt behov. Vi holder kurs i bl.a.: 

 • Klimagasskurs for arkitekter: 
  Hvordan tilrettelegge for lave klimagassutslipp helt fra tidlig fase? Hva er de viktigste bidragsyterne til klimagassutslipp i et byggs livsløp? Hva er klimavennlige løsninger og materialvalg?  
 • Bestilling og oppfølging av klimagassberegninger
  Hvordan bestille klimagassberegninger slik at de kan brukes som et styringsverktøy til å finne de beste løsningene for utslippskutt i hvert prosjekt? Hvordan sikre at beregningene er sammenliknbare mot nasjonale referansenivåer? Hvordan bruke klimagassberegninger til å måle fremgang i porteføljen? 

 

Kurs i klimagassberegninger: Vi holder kurs for rådgivere og andre som vil mestre klimagassbudsjetter og -regnskap, og kan for eksempel dekke følgende temaer: 

 • Hvordan sette referanser og konkrete mål for utslippsreduksjon 
 • Hvordan bruke klimabudsjett og alternativvurderinger som et styringsverktøy gjennom prosjektet: Hvilke alternativer bør vurderes, og når? 
 • Unngå unødvendig ekstraarbeid, sett rett detaljnivå og omfang til rett setting 
 • Hvordan eksportere materiallister fra ifc til bruk i klimagassberegninger 
 • Viktige LCA-prinsipper som er essensielle å ha kontroll på 
 • Unngå metodiske fallgruver i bl.a. One Click LCA  
 • Hvordan lese og tolke EPD-er 
 • Hvordan håndtere biogene CO2-utslipp for trematerialer  

Materialrådgivning

Vi hjelper deg med å identifisere og velge miljøvennlige og ressurseffektive materialer til dine prosjekter. Vårt erfarne team av materialrådgivere har inngående kunnskap om et bredt spekter av materialer, inkludert bærekraftige alternativer og innovative løsninger. Basert på prosjektets mål gir vi anbefalinger om materialer som reduserer klimagassutslipp, bruker færre ressurser og bidrar til et sunnere innemiljø. 

RIM og MOP

Våre rådgivere har lang erfaring i RIM-rollen og å etablere miljøoppfølgingsplaner (MOP). Vi lager, følger opp og vedlikeholder MOP, i tillegg til å konkretisere og definere nødvendig rapportering. Med lang erfaring i BREEAM og andre bærekraftsytelser som ofte er relevante i MOP vet vi hva som kreves og bør forventes av oppfølging for et vellykket prosjekt som presterer på miljø og bærekraft.  

Teknisk bistand

Aase har gjennom mange år opparbeidet bred kunnskap om alle typer bygg i et levetidsperspektiv. Kompetanse fra utvikling, gjennomføring og drift gir oss et godt grunnlag for å bistå eiendomsbesittere å kartlegge den tekniske tilstanden og foreslå tiltak som ivaretar verdi på kort og lang sikt for eiere.

Tilstandsvurdering

Vi gjennomfører tilstandsbefaringer og utarbeider rapporter som grunnlag for blant annet:

 • Vedlikeholdsplanlegging
 • Planlegging ved ombygging/rehabilitering
 • Vurdering om leietaker oppfyller sin vedlikeholdsplikt
 • Vurdering av kjøp av eiendom

Teknisk Due Dilligence (DD)

Aase har gjennomført teknisk DD for store og mindre bygg. Både på vegne av kjøper og selger. Dette er arbeid som ofte krever en kort mobiliseringstid og må gjennomføres på en svært begrenset tid. Avhengig av kompleksitet og størrelse vil Aase tilknytte seg ekspertkompetanse på tekniske anlegg og oppsummere arbeidet i en rapport som danner noe av dokumentasjonen i salg/kjøp prosessen.

Prosjektevaluering

Aase har erfaring fra alle faser av et prosjekt i utvikling. Med dette som bakgrunn vil ett kompetent team kunne evaluere foreliggende underlag og basert på erfaring gi anbefalinger knyttet til muligheter og gjenstående risiko. Vårt fokus vil være en kommersiell tilnærming der prosjektets rammer og hensikt legges til grunn i evalueringen.

Byggelånskontroll

Aase har flere rammeavtaler med banker som yter finansiering gjennom byggelån. Våre erfarne prosjekt-/byggeledere gjør månedlige gjennomganger i prosjekt og sikrer at tilført verdi følger entreprenørens reelle fremdrift i prosjekt.