Bærekraft

Kontakt oss

Bærekraftige prosjekter – vårt ansvar

Som prosjektledere, rådgivere og utviklere vet vi at vi i Aase har et stort ansvar når det kommer til å ivareta miljø, klima og bærekraft i våre prosjekter.

I Aase har vi derfor komplettert vår kompetanse innen prosjekt-/byggeledelse og håndverk med spesialkompetanse på teknikk, energi, klimafotavtrykk og ombruk. Med dette har vi tverrfaglig kompetanse som er verdifull for å utvikle, lede og gjennomføre bærekraftige prosjekter.

Tidlig i prosjektene legges føringer som får store konsekvenser for klima- og miljøavtrykk. Derfor er bærekraftskompetanse svært viktig i tidlig fase. I tillegg utgjør tekniske systemer stadig større andel av byggene våre, både når det gjelder kostnader og material-vekt. Riktig dimensjonering og smart styring av tekniske anlegg er dessuten essensielt for å redusere byggenes energiforbruk over livsløpet. Teknikk og bærekraft henger tett sammen.

Vår lange erfaring med rehabilitering, skreddersøm og håndverk er  viktig for å finne de beste løsningene i hvert prosjekt, og ikke minst for å lykkes med ombruk og smart rehabilitering.

Bærekraftig strategi

 

Aase har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2009. I 2021 fikk vi dessuten på plass en mer omfattende bærekraftstrategi som vi nå jobber med å integrere i selskapsstrategien. Vi baserer vår strategi på bærekraftsprinsipper som er i tråd med FNs bærekraftsmål. For å spisse våre bærekraftsprinsipper har vi valgt ut tre hovedmål der vi mener har størst potensiale for påvirkning. Disse målene skal være rettesnor for vårt arbeid og vår utvikling  de neste årene:

  

Våre bærekraftsprinsipper skal sørge for at vi kontinuerlig jobber mot å redusere vår klima- og miljøbelastning, både i egen drift og gjennom påvirkning på prosjektene vi jobber i. Bærekraftsprinsippene våre ivaretas både gjennom langsiktige mål, og gjennom årlige delmål.

Det er gjennom vårt arbeid i prosjektene at det aller største påvirkningspotensialet ligger. Vårt overordnede mål er derfor at Aase skal være en foretrukken samarbeidspartner for å utvikle og gjennomføre bærekraftige prosjekter. Dette skal vi oppnå gjennom å sørge for at alle ansatte skal besitte en minimumskunnskap om bærekraft i bygge- og anleggsprosjekter. Videre skal vi ha spisskompetanse på å lede og gjennomføre ambisiøse miljøprosjekter, deriblant ombruksprosjekter. Bærekraft skal inngå som en viktig og integrert del av Aases gjennomføringsmodell og KS-dokumenter.

For å få til dette har vi i januar 2022 etablert nye styringsdokumenter for våre prosjekter, som skal sørge for at våre prosjektledertjenester ivaretar miljø- og bærekraftsprinsipper på beste mulige måte. Dette gjøres bl.a. gjennom å sikre at alle prosjekter har et bevisst forhold til miljø- og bærekraftsprinsipper fra start, og at det settes konkrete mål innen en rekke temaer. Dersom dette ikke allerede er ivaretatt i prosjektet når Aase engasjeres, vil vi rådgi og oppfordre til å sette konkrete mål og å legge en god plan for å følge dem opp. Gjennom 2022 vil vi implementere disse nye styringsdokumentene i vår gjennomføringsmodell, gjennom kursing og opplæring av ansatte.

I vår egen virksomhet jobber vi med å redusere vårt klimafotavtrykk fra energibruk, innkjøp, reising og avfall. Dette ivaretas bl.a. gjennom energistyring av våre kontorlokaler, bevisste innkjøpsrutiner, reisepolicy og diverse tiltak for avfallsreduksjon. I vår årlige bærekraftsrapport vil vi rapportere på klimafotavtrykk og andre velkjente KPIer, i tillegg til vårt arbeid for å fremme bærekraft i våre prosjekter. Hver år vil vi sette nye mål for å stadig forbedre oss.

 

Rapporter

Miljøfyrtårn Klima- og miljørapport for 2021

Merk at miljøfyrtårns klima- og miljørapportering har endret seg i 2021, slik at noen indikatorer er byttet ut med andre Dette gir inkonsekvente sammenlikninger med tidligere år. Klimagassregnskapet tar bl.a. med flere avfallsfraksjoner enn tidligere. I tillegg har vi forbedret vår rapportering, og vi har inkludert klimafotavtrykk for kjøregodtgjørelser i klimagassregnskapet. Dette gir høyere beregnet klimafotavtrykk for 2021 enn for 2020. Dersom vi sammenlikner beregnede klimagassutslipp for 2021 med samme systemgrenser som for 2020, er utslippene redusert med 20 %.

Miljøfyrtårn Klimaregnskap 2021

Bærkraftsrapport for 2021: Publiseres februar 2021

 

Aktuelt

DiBKs høringsutkast for nye krav til klimagassberegninger i TEK kan i værste fall føre til økt dokumentasjonsbyrde uten reell effekt

Ombruksvinduene er montert på førerhundskolen

Sikret seier for sirkulær byggeindustri

Byggeprosjektene kan få mer ut av ressursene