NYE AASE – Rigget for fremtiden

For å sikre bærekraftig utvikling av våre byer og samfunnet må både eiendomsutviklere og rådgivere tenke nytt. Da må teknisk kompetanse inn tidlig i prosjektene og vi må være villige til å ta risiko for å skape troverdighet rundt løsningene vi som rådgiver foreslår.

Elisabeth Aase har tatt konsekvensen av dette og gitt Aase Prosjekt to søstre – Aase Utvikling og Aase Teknikk. Den nye Aase-gruppen skal være en tilrettelegger og fasilitator som tar ansvar og sørger for et bærekraftig resultat som gir økonomisk gevinst for våre kunder og samarbeidspartnere.

Gjennom nærmere 30 år har vi hatt organisk vekst inntil vi i 2017 gjorde et større løft gjennom vårt oppkjøp av Siv. Ing. Trond Thorvaldsen. Nå er selskapene godt integrert, og vi ønsker å benytte denne styrken i markedet til å øke vårt fotavtrykk og betydning på den samfunnsutvikling og verdiskapning vi bidrar til gjennom vår rådgivning.

Vår erfaring tilsier at det er vanskelig å oppnå et bærekraftig resultat hvis ikke dette er fokus fra oppstart til ferdigstillelse. Basert på vår innsikt og kompetanse om mulighetsrommet, og med respekt for alle involverte, vil vi alltid rigge en start og en prosess som setter sammen nødvendig kompetanse for å utvikle fremtidens løsninger med våre kunder og samarbeidspartnere.

De grunnleggende samfunnstrendene vi ser innenfor bærekraft, digitalisering og det smarte gjør at vi må tenke nytt for å være i front.

  • Det er nå toget går. Om vi ikke rigger oss for å møte samfunnets behov i dag vil det være for sent. Vi har også muskler til å gjøre dette løftet nå! utdyper Elisabeth Aase.

 

Bestillerkompetanse, digitalisering og gjennomføring
Aase Prosjekt viderefører den solide prosjekt- og byggelederkompetansen som er bygget opp over 30 år. Med 50 ansatte er vi en stor aktør innen vårt fagfelt, men samtidig små nok til å snu oss raskt for hele tiden å være i front. Vi mener at kombinasjonen av vår kompetanse innen utvikling, teknikk og prosjekt- og byggeledelse gjør oss til unike bestillere på vegne av utviklere, byggherrer og oss selv i dag og i fremtiden!

Digitalisering er en selvfølge i vår hverdag. Men for å få merverdi ut av digitaliseringen må man først sette mål for hvordan digitaliseringen skal brukes og så styre prosjektet for å nå målene. I vår gjennomføringsmodell legger vi derfor vekt på å gå fra den mer tradisjonelle rollen som administrator, altså bare bruke verktøyene, til å være fasilitator:

– Vi skal hente inn rett kompetanse til rett tid, ha mot til å stille de riktige spørsmålene tidlig og hjelpe kundene til å utvikle de optimale prosjektene.

– Vi skal bruke vår kunnskap og markedsinnsikt til å velge rett gjennomføringsmodell og sikre godt samspill mellom alle aktørene i prosjektet – entreprenører, rådgivere, byggherre og sluttbruker/leietaker – slik at vi sammen sikrer et godt sluttresultat.

Merverdi gjennom Utvikling og Teknikk 
Gjennom Aase Utvikling har vi tatt innover oss at rådgiversiden av næringen kritiseres for ikke å ta risiko. Vi legger hodet på blokken og investerer i egne prosjekter fordi vi tror på den merverdien vi skaper for våre kunder, våre medinvestorer og oss selv. Vi identifiserer og investerer i utviklingsprosjekter der prosjektene spenner fra mindre leilighetsprosjekter til stedsutvikling av store, ubebygde områder. Vi påtar oss totalansvaret for utvikling og realisering av utviklingsprosjektene i samarbeid med eiendomsbesittere og finansielle samarbeidspartnere.

Tekniske systemer og løsninger utgjør en stadig større del av byggekostnadene. Valg av energisystem, miljøsertifisering og tekniske føringsveier er premisser for resten av bygget. For å være en god rådgiver og bestiller for våre kunder og samarbeidspartnere ser vi det som nødvendig å bringe inn teknisk kompetanse så tidlig som mulig. Dette gjør vi nå med Aase Teknikk på laget.

For å drive smart vil bruk av sensorteknologi og fjernstyring bli stadig viktigere. Vår kunnskap om mulighetene som ligger i teknologien kombinert med kunnskap om hva som skal til for å kunne forvalte slik teknologi gjør oss i stand til å gi kunden en helhetlig rådgivning tilpasset hver enkelt eiers behov og kapasitet.

Ifølge norske myndigheter vil cirka 80 % av dagens bygningsmasse fortsatt være i bruk i år 2050. Kombinasjonen av vår tekniske kompetanse og vår solide erfaring med prosjekt- og byggeledelse innen rehabilitering gir oss en unik mulighet til å gjøre eksisterende bygg bærekraftige over tid og bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Omtalt i Estate og bygg.no

Dronetjenester

Aase tar i bruk drone som en del av vårt tjenestetilbud. Bare fantasien setter grenser for mulighetene denne teknologien gir.

Inspeksjon av tak, fasade og byggeplass. Tilstandsvurdering, fremdriftsvisualisering og områdekartlegging for å nevne noe.

Aase erfarer at bruk av drone kan gi gevinst i form av mindre tidsbruk, kostnadsbesparing, enklere planlegging og sikrere arbeidsmiljø.

Vi kan hjelpe til med effektiv tids- og kostbesparende inspeksjon og kontroll på områder som er vanskelig å nå uten f.eks. en lift. Inspeksjon kan også gi en indikasjon på videre fremdrift og planlegging.

Drone kan også være et bra verktøy til bruk i prosjektplanlegging med høyoppløselig film og bilder av tomt, byggeplass og bygg

Aase er registrert og godkjent droneoperatør og har nødvendig kompetanse og forsikringer for å kunne fly og operere på en ansvarsfull måte.

Oversikt over godkjente operatører.

Kommersiell bruk av drone.